OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU NIERUCHOMOŚCI nr KW PO1O/0001003/1

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
nr KW PO1O/0001003/1
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Mieszko Cieślik, na podstawie
art. 10136 kpc, w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości, podaje do publicznej wiadomość,
że w dniu:
10 lipca 2014r. o godz. 09:00
w kancelarii mieszczącej się w Obornikach przy ul. Kopernika 31/1, odbędzie się pierwsza licytacja
udziału w wysokości 1/2 prawa własności nieruchomości położonej w Świerkówkach, gm. Oborniki
dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych siedzibą
w Obornikach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1O/0001003/1.
Jest to udział w niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr. geodezyjnym 16/3,
o pow. 8,0672 ha.
Suma oszacowania udziału wynosi 121.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysiący złotych
00/100) zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 90.750,00 zł (słownie:
dziewięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt pięć zł 00/100)
W dniu 9 lipca 2014r. wolno oglądać nieruchomość od godz. 8.00 do godz. 12.00 oraz
przeglądać w kancelarii mieszczącej się w Obornikach, ul. Kopernika 31/1 odpis protokołu
oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz
z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Przystępujący do przetargu obowiązan jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy
oszacowania, to jest 12.100,00 zł. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia,
zatrzymuje się Pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki
przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta
wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na
dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).
Komornik Sądowy
Mieszko Cieślik

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *