tel./fax 0-61 661 00 57
tel. kom. 668 643 776

„L’Execution, c’est moi” Luis XIV

Licytacje Archiwum

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO nr KW PO1O/00023489/1

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO nr KW PO1O/00023489/1
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Mieszko Cieślik Kancelaria
Komornicza w Obornikach, na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
25 lipca 2014r. o godz. 12.15 w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach VII Zamiejscowy
Wydział Cywilny z siedzibą w Obornikach, przy ul. Piłsudskiego 47, w sali nr 3, odbędzie się:
pierwsza licytacja
prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej, położonej w Jaraczu, dla której to
nieruchomości Sąd Rejonowy w Szamotułach X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych
z siedzibą w Obornikach prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1O/00023489/1.
Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa. Prawo użytkownia wieczystego oraz prawo własności
budynków posiada M.P.T. Trade sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Spółdzielcza 7.
Suma oszacowania wynosi 1.054.165,21 zł (w tym podatek VAT), zaś cena wywołania jest równa
3/4 sumy oszacowania i wynosi 790.623,91 zł (w tym podatek VAT) .
Nieruchomość o pow. 38,3673 ha składa się z 37 działek:
działki: 387/7 i 395/6 – drogi,
387/8, 387/9, 387/10, 387/12, 387/13, 387/14, 387/16, 387/17,
387/18, 387/19, 387/20, 387/21, 387/23, 387/24, 387/25, 387/26,
387/27, 387/28, 387/29, 387/35, 391, 393, 394, 395/8 – lasy,
387/33 – grunty pod stawami,
387/36 i 404/3 – inne tereny zabudowane,
387/38 – grunty pod wodami powierzchniowymi, płynącymi,
395/1, 395/2, 395/3, 395/4, 395/5 – grunty orne,
404/5 i 404/7 – łąki trwałe;
Większą część powierzchni nieruchomości stanowią grunty leśne z drzewostanami sosnowymi, z niewielką
domieszką brzozy, świerku, daglezji, akacji i olchy. W zachodniej części nieruchomości znajduje się
zbiornik wodny, przez który przepływa rzeka Flinta (dopływ Wełny). Na terenie nieruchomości
posadowione są trzy budynki: budynek mieszkalny (hotelowy), budynek gospodarczo-socjalny i
pawilon stołówki. Przed pawilonem stołówki znajduje się plac utwardzony płytami drogowymi
Stawką 23% opodatkowane są działki: 395/1, 395/6, 387/35, 391, 393, 394, 395/8, 404/5 i 404/7
(suma wywołania wraz z podatkiem VAT: 610.074,16 zł).
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 105.416,00 zł. Rękojmię można uiścić na konto komornika:
Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala – Departament Operacji Krajowych
57 2030 0045 1110 0000 0217 6050

Obwieszczenie o I licytacji udziału 51/100 samochodu m-ki Mitsubishi Outlander

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Obornikach Mieszko Cieślik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-04-2015r. o godz. 13:30 Suchy Las, ul. Szkółkarska 4 (przedsiębiorstwo „Pers”)
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
_______________________________________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
_______________________________________________________________________________________________
1. udział 51/100 samochodu m-ki Mitsubishi Outlander
2009r. 2.0 D, PO827MN 1 [szt.] 25 000,00 *) 18 750,00
_____________________________________________________________________________________________________________________*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW PO1A/00055822/7

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW PO1A/00055822/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Obornikach Mieszko Cieślik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 7 maja 2015r., o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach mającego siedzibę przy Al. 1 Maja 5A, w sali nr 201, odbędzie się

pierwsza licytacja nieruchomości

należącej do dłużnika Mileny Paprzyckiej-Sówki, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy
w Szamotułach prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1A/00055822/7.
Jest to nieruchomość lokalowa, położona jest w miejscowości Rokietnica, przy ul. Kasztanowej 1B/1,
o pow. użytkowej 28,18 m2, zlokalizowana na parterze budynku 2-kondygnacyjnego z poddaszem mieszkalnym. Lokal składa się z salonu wraz z aneksem kuchennym, łazienki z WC i przedpokoju.
Z lokalem związany jest udział 2818/64556 części w gruncie i częściach wspólnych budynku, opisany
w księdze wieczystej o nr. PO1A/00050860/0.

Suma oszacowania wynosi 103.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 77.250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10.300,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić w kasie kancelarii komorniczej lub na konto komornika:
Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala – Departament Operacji Krajowych 57 2030 0045 1110 0000 0217 6050.

     

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU NIERUCHOMOŚCI nr KW PO1O/0001003/1

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
nr KW PO1O/0001003/1
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Mieszko Cieślik, na podstawie
art. 10136 kpc, w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości, podaje do publicznej wiadomość,
że w dniu:
10 lipca 2014r. o godz. 09:00
w kancelarii mieszczącej się w Obornikach przy ul. Kopernika 31/1, odbędzie się pierwsza licytacja
udziału w wysokości 1/2 prawa własności nieruchomości położonej w Świerkówkach, gm. Oborniki
dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych siedzibą
w Obornikach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1O/0001003/1.
Jest to udział w niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr. geodezyjnym 16/3,
o pow. 8,0672 ha.
Suma oszacowania udziału wynosi 121.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysiący złotych
00/100) zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 90.750,00 zł (słownie:
dziewięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt pięć zł 00/100)
W dniu 9 lipca 2014r. wolno oglądać nieruchomość od godz. 8.00 do godz. 12.00 oraz
przeglądać w kancelarii mieszczącej się w Obornikach, ul. Kopernika 31/1 odpis protokołu
oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz
z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Przystępujący do przetargu obowiązan jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy
oszacowania, to jest 12.100,00 zł. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia,
zatrzymuje się Pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki
przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta
wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na
dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).
Komornik Sądowy
Mieszko Cieślik